වගකීම් හා සීමාවන් ක්රියාත්මක වන පරිදි පැමිණ පසු තනි අවසර දී රුසියානු පුරවැසිභාවය පදිංචි මධ්යස්ථානයසියලු රුසියානු පුරවැසියන් වසර දහ හතරකට හෝ පැරණි ජීවන රුසියාවේ දේශීය විදේශ ගමන් බලපත්රය (අ පුද්ගලයින්ගේ සාමාන්ය විදේශ ගමන් බලපත්රය) වන අතර, එම ජීවන රුසියාව පිටත තිබිය යුතුය,»විදේශ»විදේශ ගමන් බලපත්රය (සඳහා ජාත්යන්තර සංචාරක) එය තහනම් කිරීමට ඕනෑම ලකුණු දී විදේශ ගමන් බලපත්රය නැති බව අවශ්යතා සපුරාලීම මගින් සකස් නීතිය (එවැනි ලකුණු බවට පත් වනු ඇත විදේශ ගමන් බලපත්රය වලංගු නොවන) සියලු රුසියානු පුරවැසියන්, මෙන්ම විදේශ ජාතිකයන්, ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්ය වේ දී ඔවුන්ගේ තැන ඉන්න හෝ නිවසේ දී රුසියාව: කිරීමට හැකි වනු තරණය කිරීමට රුසියානු දේශ සංචාරක හා ජාත්යන්තරව, රුසියානු පුරවැසියන් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන්නේ විදේශ ගමන් බලපත්රය (විශේෂ ගමන් බලපත්රය ජාත්යන්තර සංචාරක සඳහා) හැකි විය සඳහා නිකුත් කර ඇති වඩා වැඩි දස වසර රුසියානු පුරවැසියන්’ අයිතිය, නිදහස් ව්යාපාරය හා අයිතිය, නිදහසේ තෝරා තැන ඉන්න හා පදිංචි ස්ථානය තුළ රුසියාව සීමා කළ හැක (කොන්දේසි මෙම සීමා සකස් කළ යුතුය නීතිය මගින්)