කොන්ත්රාත්තුවක් අත්සන් සමග රුසියානු සමාගම

ගරු කළ යුතුය විධිවිධාන සිවිල් කේතය කිරීම සඳහාවලංගුවිය මම සෑහීමකට පත් සමග එක්ව ඔවුන් නිසා ඔවුන් ඉදිරිපත් වෘත්තීය නීති සේවා කිරීමට මගේ ගනුදෙනුකරුවන් උනන්දු කරන්නේ මේ රටේ ව්යාපාර.